هر اثر معماری که آرامش را القا نمی ­کند خطاست. “لوویس باراگان”
در حال افزودن به سبد ...
16 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
گره چینی
سرفصلهای دوره آموزش گره چینی به روش چندضلعی:در این دوره بصورت پراکنده نمونه هایی از شبکه های زیرساختی متشکل از چندضلعی های متنوع از 3 ضلعی منتظم تا 12 ضلعی منتظم ترسیم شده و نحوه ایجاد نقوش هندسی و گره چینی روی آنها تبیین می گردد. و مزایای این روش در سادگی، سرعت ترسیم، منطق هندسی قوی، تنوع نقوش و همچنین امکان خلق گره های جدید بیان میشود. یادگیری این روش برای کسانی که در زمینه توسعه پارامتریک نقوش هندسی مطالعه می کنند اکیدا توصیه میشود.