معماری، بازی قاعده ­مندی از کاربرد صحیح و باشکوه فرم­ ها در زیر نور است. “لو کوربوزیه”
در حال افزودن به سبد ...
16 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
مقرنس
سرفصلهای دوره آنلاین آموزش مقرنس:
  • مبانی شکل گیری، تاریخ و کاربردهای مقرنس
  • هندسه پایه پتکانه و خاستگاه آن
  • رابطه بین پلان و سه بعدی در اجزاء پتکانه و مقرنس
  • توسعه هندسی پتکانه در سطح دوبعدی و فضای سه بعدی
  • هندسه پایه یک مقرنس ساده
  • توسعه هندسی مقرنس در زمینه های مختلف
  • معیارهای سنجش زیبایی شناسی مقرنس و طرح هندسی آن