معماری در مورد فضا نیست، بلکه در مورد زمان است. “ویتو اکونل”
در حال افزودن به سبد ...
24 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
متره و برآورد
مباحث ارائه شده شامل:
  • نحوه كاركرد با فهرست بها
  • تنظيم صورتجلسات قيمت جديد
  • تغييرات فهرست بهاي 1400
  • محاسبات مربوط به ضريب طبقات
  • تعديل و بروز رساني قيمتها
  • ارائه مثالهای متنوع به همراه عکسهای اجرایی
  • ارائه شگردهای پیمانکاران در خصوص افزایش درآمد و کاهش هزینه
  • ارائه راهکارهای کارفرمایان در خصوص کاهش هزینه پروژه و مدیریت مشاور، پیمانکار و مدیریت ادعا
  • ارائه راهکارهای مشاوران در خصوص کاهش هزینه پروژه و مدیریت پیمانکارومدیریت ادعا
  • ارائه ترفندها و تکنیک های متره و ریزمتره و جلوگیری از پرت مصالح
طراحی این دوره با هدف مهارت آموزی وآموزش نیروی متخصص جهت به کار گیری به عنوان مهندس دفتر فنی مدیر طرح ،کارفرما ، پیمانکار، مشاور و دستگاه نظارت در هر نوع پروژه ای و نهایتا کسب بالاترین درآمد ممکن برای شرکت کنندگان، می باشد.