هر موقعیت جدید، نیازمند معماری جدید است. “ژان نوول”
در حال افزودن به سبد ...
36 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
طراحی لرزه ای برای معماران
محورهای دوره طراحی لرزه ای برای معماران:
  • شناخت منشأ و چگونگی انتشار امواج و اثرات ساختگاهی زلزله
  • رفتار لرزه ای ساختمانها؛ برآورد پاسخ
  • عوامل موثر در بهبود عملکرد سازه ای ساختمانها
  • رفتار لرزه ای عناصر غیر سازه ای و تجهیزات
  • مسیرهای انتقال بارهای لرزه ای در سازه ها
  • مبانی طراحی بر اساس ظرفیت در سازه ها
  • آشنایی با روشهای استهلاک انرژی زلزله
  • رفتار غیرخطی اعضای ساختمان در زلزله و مکانیزم های مطلوب و نامطلوب خرابی
  • طراحی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر تاب آور در برابر زلزله