هر اثر معماری که آرامش را القا نمی ­کند خطاست. “لوویس باراگان”
در حال افزودن به سبد ...
16 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
طراحی خط بنایی
در دوره آنلاین آموزش خط بنایی به این مباحث می پردازیم:
  • تاریخچه مختصر خط بنایی
  • تعریف خط بنایی
  • اصول خط بنایی
  • تقسیم بندی خط بنایی از دو منظر: 1- شیوه طراحی 2-روش اجرا
  • تعلیم خط بنایی براساس تقسیم بندی: 1-منفرد 2-گردان 3- پیچیده( کتیبه ای، حلزونی، طوماری، متداخل)
  • تحلیل دو نمونه خط بنایی