هر موقعیت جدید، نیازمند معماری جدید است. “ژان نوول”
در حال افزودن به سبد ...
15 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
تحلیل خطر زلزله
  • مطالعات لرزه خیزی و برآورد طیف طرح ساختگاه
  • شناسایی گسلهای منطقه
  • تهیه کاتالوگ زمین لرزه مستقل شامل زمین لرزه‌های تاریخی و دستگاهی
  • تعيين چشمه‌های بالقوه زمين لرزه و اختصاص ضرایب لرزه خیزی
  • مبانی تئوری تحلیل خطر احتمالاتی و تعینی
  • بررسی چالشهای موجود و عدم قطعییتها در پروسه تحلیل خطر
  • تحلیل حساسیت و جدایش در تحلیل خطر
  • انجام یک پروژه واقعی در نرم افزار CRISIS به صورت گام به گام