تفاوت میان معماری خوب و بد، مدت زمانی است که در آن سپری می کنیم. “دیوید چیپرفیلد”
در حال افزودن به سبد ...
36 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
آموزش کروکی
آنچه که در ذهن یک طراح شکل گرفته است. باید به طریقی بیان گردد، اولین و ساده ترین راه برای عینیت بخشیدن به این ذهنیت، طراحی دستی می باشد. ضرورت داشتن یک دست قوی و ورزیده برای یک طراح آنجایی آشکار می گردد و برای خود شخص طراح نمود پیدا می کند که هیچگاه نمی تواند آنچه را که واقعا در ذهن خود می پروراند به دیگران تفهیم کند. در نتیجه در حد یک ایده پرداز، نظریه پرداز و یا منتقد باقی می ماند و هیچ وقت نمی توان به او طراح گفت. مشکلی که بیشتر دانشجویان حاضر معماری با آن مواجه می باشند. عدم اعتماد به نفس و توانایی برای ترسیم پرسپکتیو از طرح و ایده های مورد نظر خودشان هستند، ریشه این مشکل ضعف در ترسیم دستی دانشجویان می باشد. در مرحله اول برای توانمند ساختن دست دانشجوی معماری، آموزش کروکی ضروری به نظر می رسد. در این دوره آموزشی به طور همزمان توانایی ترسیم دست و توانایی درک فضای سه بعدی از طریق مشاهده و آنالیز فضا در ذهن به وجود می آید. آموزش های مرحله به مرحله در هر جلسه درک بهتری از فضای سه بعدی را برای دانشجو فراهم می نماید به طوریکه در پایان دوره، دانشجو قادر است یک فضای زنده شهری را به نحو قابل قبول با مداد و روان نویس ترسیم نماید. پس از گذراندن این دوره، دانشجو توانایی قابل قبولی برای ترسیم پرسپکتیو و شرکت در دوره های آموزشی راندو پیدا خواهد کرد.