تاریخ ایران : تاریخ معماری ایران همانطور که از نامش پیداست شاملِ تاریخِ معماری در ایران میشود. معماری اسلامی، معماری ایران پیش از اسلام، معماری دوره
 
های هخامنشی، ساسانی، اشکانی … تا قاجار و پهلوی و معماری معاصر ایران را شامل میشود. تقریبا 10 سوال از معماری ایران در کنکور کارشناسی ارشد معماری طرح
 
میشود.
 منابعی که میتوانید برای درس تاریخ معماری ایران بخوانید:
 
خشت و خیال (کامبیز نوایی)
 
معماری اسلامی (محمدکریم پیرنیا)
 
معماری معاصر ایران (امیر بانی مسعود)
 
آشنایی با ابنیه سنتی (وحید قبادیان)
 
کلاس ها و جزوات اصفهان معمار
 
 
 
 
تاریخ ایران – تاریخ ایران در کنکور ارشد – کنکور کارشناسی ارشد – کلاس تاریخ ایران