تاریخ معماری جهان که در کنکور کارشناسی ارشد مورد سوال قرار میگیرد، مرتبط است با آنچه در معماری جهان اتفاق افتاده است. معماری چین،
ژاپن، هند، یونان، صدر مسیحیت و … را در برمیگیرد.
 
منابعی که میتوانید برای درس تاریخ معماری جهان بخوانید :
 
آشنایی با معماری جهان (ابراهیم زارعی)
کلاس ها و جزوات اصفهان معمار
 
 
 تاریخ جهان در کنکور معماری – تاریخ جهان کنکور ارشد – کنکور کارشناسی ارشد