معماری در مورد فضا نیست، بلکه در مورد زمان است. “ویتو اکونل”

isfahanmemar